+40 722 316 650 Contactati-ne
Trimiteti-ne un Email office@calviecon.org

Despre Noi

Acasa / Despre Noi

Calviecon este o asociatie inregistrata in Romania si este formata din bolnavi cu boli cronice, membri ai familiilor lor si medici. In prezent suntem 40 de membrii: 20 de bolnavi de boala Parkinson, 18 rude si 2 medici, din diferite domenii de activitate: manageri, doctori, ingineri, profesori, oameni de media si muncitori.

Scopul nostru este imbunatatirea calitatii vietii bolnavilor cronici prin intermediul activitatilor noastre.


Noi vrem sa le spunem celor din jur ca viata unui bolnav nu se reduce la tratamente, paturi de spital si excluderea din societate. Noi dorim sa aratam societatii ca suntem aici, prezenti si ca ne putem ajuta singuri in viata de zi cu zi fara sa devenim o povara.

Tratamentele moderne care apar in domeniul medical contribuie la asigurarea unui nivel de independenta si demnitate a bolnavilor cronici cat mai apropiat de normal si in consecinta la cresterea calitatii vietii!

Scopul Asociaţiei CAL VIE CON este creșterea calității vieții persoanelor prin creșterea bunăstării fizice, psihice şi sociale, precum şi a capacității persoanelor aflate în dificultate de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite, în existenţa lor cotidiană, atât din punct de vedere al sănătăţii personale cât şi al vieţii sociale, de inserție, ori re-integrare, în familie și societate în mod util atât lor cât și comunității, societății.

Acţiunile  și acticitațile asociației vor fi în deplina concordanţă cu legislaţia Românească şi Europeană.

Obiectivele Asociatiei

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociaţia işi propune realizarea urmatoarelor obiective:

 • identificarea, sprijinirea, îndrumarea, reprezentarea şi promovarea sistematică la nivel individual dar şi unitar a intereselor specifice pentru copii, adulți, vârstnici, persoane cu suferințe cronice, persoane cu handicap, precum și persoanelor care se gasesc în situații sociale dificile pentru inserție în familie, în societate, pentru îmbunătăţirea și creșterea calităţii vieţii acestora;
 • identificarea nevoilor și inițierea activităţilor de asistența socială, asistență medicală, proiecte cu programe de școlarizare, formare profesională continuă, unități de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, cantine, etc. 
 • activitățile vor fi desfăşurate în comunitate, la domiciliul beneficiarilor, în centre de zi, de noapte, centre cu rezidență și prin acţiuni de promovare în mass-media, etc.;
 • identificarea nivelului capacităților de integrare și inserție, menținerea şi apoi creșterea abilităților persoanelor cu o calitate a vieții scăzută pentru a deține o viață independentă în familie, în comunitate/societate și crearea premizelor unei vieți împlinite pentru fiecare;
 • identificarea, sprijinirea persoanelor aflate în dificultate cu suferințe cronice și/sau cu handicap de a fi informate, a avea acces şi de a beneficia de cele mai moderne şi avansate metode de tratament care se adreseaza suferinţelor personale, cu scopul de a atinge o cât mai bună calitate a vieţii;
 • sprijinirea prin orice mijloace deținute de asociație a promovării standardelor de calitate profesională ale specialiştilor din domeniul social, socio-psihologic, învățamînt, pregătire și formare profesională și medico-sanitar şi promovarea și comunicarea acestora în societate;
 • identificarea, sprijinirea, achiziția, importul medicației si dispozitivelor medicale, a noilor metode și iniţiativelor inovatoare terapeutice și implementarea acestora și altor posibili beneficiari pentru creșterea calității vieții;
 • Asociaţia CAL VIE CON va acorda sprijin persoanelor cu o calitate a vieții deteriorate prin realizarea de activităţi proprii ori prin contractarea de prestatori de servicii pentru: asistență socială, psihologică, asistență medicală, sprijin pentru integrare în învățământ, prin programe de formare profesională continuă, integrare în unități de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, prin organizarea de cantine, etc.. Toate aceste nevoi vor fi identificate individualizat. Acordarea sprijinului se va realiza la nivel idividual, de comunitate, la domiciliul beneficiarilor, în centre de zi, de noapte, rezidențiale cu paturi;
 • promovarea la nivel naţional și internațional a celor mai avansate metode şi metodologii de bune practici pentru atingerea scopului propus;
 • identificarea, promovarea şi protejarea intereselor persoanelor cu nivel deteriorat al calității vieții, atat la nivel individual dar şi de comunitate ale persoanelor aflate în dificultate sau cu handicap, etc.;
 • identificarea, iniţierea şi dezvoltarea de relaţii şi legături cu organizaţii şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu alte asociaţii similare în scopul promovării conceptului de calitate a vieţii şi a colaborării pentru îmbunătăţirea continuă a acesteia;
 • identificarea, dezvoltarea unor forme de comunicare şi cooperare în vederea asigurării schimburilor de idei, opinii şi informaţii între persoanele aflate în dificulate cum ar fi: call-center, centre de permanenţă, grupuri sociale de discuții, lectură, învățământ, formare profesională, ocupaționale, terapeutice, etc.;
 • identificarea și realizarea de proiecte, iniţierea şi punerea în practica a grant-urilor și fonduri UE ca parte integrantă a dezvoltarii regionale şi europene în domeniul asistenţei sociale, socio-philogice şi medico-sanitare (în comunitate, centre de zi, de noapte, sanatorii, centre de recuperare, case de odihnă, centre de rezidență cu paturi pentru evaluare și re-evaluare socială, medicală periodică şi/sau permanentă, de tip respiro), programe de învațământ și instruire, programe de formare profesională continuă, programe pentru constituirea de unități de economie socială, întreprinderi sociale de inserție și producție, programe de integrare socială a comunităților defavorizate, a pesoanelor cu suferinte cronice, cu dificultăți, cu handicap;•
 • realizarea de proiecte pentru inițierea și managementul activităților de învățământ, formare profesională continuă a personalului care necesită instruire profesională de specialitate. Dorim să instruim si formăm profesional tinerii proveniți din categorii sociale defavorizate ale societății, cu dificultăți, cu handicap, în speranța asigurării egalității de șanse și a inserției, integrării sociale a acestora;
 • identificarea, realizarea de proiecte, inițierea si efectuarea de activitati de inovare si cercetare in domeniile de programe de învățământ, programe de formare profesională continuă, programe socio-psihologice, programe ocupaționale și medico-sanitar pentru a putea disemina informațiile obținute in folosul realizării scopului propus pe mai departe.

Obiectul de activitate al Asociatiei

Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia CAL VIE CON  îşi propune să desfăşoare urmatoarele activităţi:

 • acordarea de asistență socială, socio-psihologică și asistență medicală în comunitate, la domiciliul persoanelor beneficiare, în centre de zi, centre de întreprinderi de economie socială de inserție/reinserție, centre de noapte, sanatorii, centre de recuperare, centre ocupaționale, precum și în centre rezidențiale cu regim permanent sau de tip ”respiro”, tabere tematice,
 • asistenţă şi suport de specialitate (social, psihologic, ocupațional, învățământ, formare profesională, terapie alternativă, asistență medico-sanitară, recuperare medicală, psihologică și psihiatrică, confesională, religioasă, orientare profesională, integrare, inserție și re-integrare socială, etc.) persoanelor cu deficiențe, cu handicap, su suferințe cronice, aflate în diverse situații de dificultate și cu o calitate a vieții deteriorată,
 • identificarea și evaluare periodică permanentă a nevoilor sociale, de pregătire de învățământ și formare profesională, a stării de sănătate psiho-socială a persoanelor aflate în situații de dificultate și cu o calitate a vieții deteriorate şi includerea lor în programe corespunzătoare nevoilor individuale și ale comunității, societății,
 • facilitarea comunicării personelor aflate în dificultate, a pesoanelor cu suferințe cronice, a persoanelor cu handicap, a persoanelor din comunități defavorizate, a persoanelor ce au o calitatea a vieții deteriorată în interiorul grupului dar și cu societatea, în scopul realizării unor grupuri de spijin/suport, organizare tabere
 • identificarea, inițierea și promovarea acţiunilor având drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor ce au o calitatea a vieții deteriorată prin realizarea de contracte interne şi externe cu sponsori, finanţatori, bănci, etc.,
 • identificarea, inițierea, desfășurarea și promovarea activităților de formare profesională continuă a personalului implicat în asistența persoanelor ce au o calitate a vieții deteriorată,
 • identificarea, distribuirea, importul de materiale necesare realizării fluxului de producție în unitatile de economie socială, întreprinderilor de economie socială de inserție, a aprovizionării cantinelor, a materialelor informative de natură socială, a materialelor pentru activitățile de învățământ, de formare profesională continua, a terapiilor medicamentoase, dispozitivelor medicale, a materialelor informative medico-sanitare, a terapiilor și consumabilelor necesare asistenței sociale si medico-sanitare,
 • de colectarea de informaţii şi realizarea de baze de date statistice cu privire la starea curentă a personelor aflate în dificultate, cu handicap, cu suferințe cronice ce au o calitatea a vieții deteriorată în vederea prelucrării lor în scopuri de inovare și cercetare,
 • activități de inovare și cercetare in domeniul social și medico-sanitar pentru o mai bună comunicare a noutăților și diseminarea acestora în scopul creșterii în continuare a calității vieții;
 • promovarea oricărei alte activităţi, în deplină concordanţă cu legile în vigoare, care serveşte scopului şi obiectivelor Asociaţiei.